Grad Pula krenuo sa sufinanciranjem obnove fasada i krovova u 2015. godini

Grad Pula i u 2015. godini nastavlja s „Dolcevita“ projektom uređenja i uljepšavanja gradskih fasada te povećanja energetske učinkovitosti za što će izdvojiti značajna sredstva. Od 20. veljače se svi zainteresirani građani mogu prijaviti na Javni poziv koji će biti otvoren cijele godine. Novina je da se od ove godine sufinanciraju sanacije i obnove pročelja i krovova građevina s područja cijelog grada, a ne samo užeg centra. Ovom novom Odlukom Grad otvara mogućnost da se na natječaj za sanaciju i obnovu pročelja i krovova građevina mogu javiti svi zainteresirani građani jer je Gradu prvenstveno cilj da se maksimalno iskoriste poticajna sredstva koja su ujedno i bespovratna. Sufinanciraju se radovi građevina razvrstanih u tri skupine: građevine pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, građevine valorizirane kategorijama 0, 1, 2, 3, 4, i 5, a koje nisu dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule te ostale građevine-obiteljske kuće i višestambene zgrade na području Pule.

Kako bi se pridonijelo povećanju vrijednosti obnovljenih građevina posebna pažnja pridati će se energetskoj učinkovitosti, odnosno radovima i korištenju materijala koji za cilj imaju povećanje energentske učinkovitosti na zgradama i obiteljskim kućama. Tako se kroz projekt planira postavljanje toplinske izolacije i zamjena vanjske stolarije.

Ovim projektom žele se stvoriti preduvjeti za poboljšanje kvalitete življenja naših građana te privlačnost grada kao turističke destinacije. Sufinanciranjem Programa namjerava se intenzivirati interes građana za sanaciju i obnovu pročelja i krovova čime se želi pridonijeti povećanju spomeničke vrijednosti obnovljenih građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule.

Grad Pula sufinancira:

  • do 50% troškova izvedbe radova na obnovi pročelja i krovova, ali ne više od 50.000,00 kuna
  • do 100% troškova izvedbe konzervatorsko – restauratorskih istraživanja i radova na obnovi povijesnih detalja
  • do 50% troškova izrade projektne dokumentacije, ali ne više od 4.000,00 kuna
  • do 50% troškova izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata građevine, ali ne više od 4.000,00 kuna

Potrebno je dostaviti potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac zajedno sa popratnim prilozima u Pisarnicu Grada Pule (Stara tržnica 1, 52100 Pula). Rok za dostavu prijava počinje danom objave Javnog poziva, a traje do iskorištenja proračunskih sredstava. Cjeloviti tekst Javnog poziva kao i sve dodatne informacije o Projektu možete pronaći na službenim stranicama Grada Pule www.pula. hr, u Pisarnici Grada Pule te na oglasnoj ploči Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu. Tekst javnog natječaja možete pogledati ovdje.