Energetsko certificiranje

Što je energetsko certificiranje?

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.

Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Zašto se provodi?

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Što je energetski razred zgrade?

 

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.

 

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

 

Energetski razredi stambenih zgrada

 

Energetski
razred

Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a)

A+

≤ 15

A

≤ 25

B

≤ 50

C

≤ 100

D

≤ 150

E

≤ 200

F

≤ 250

G

> 250

 

Energetski razred stambene zgrade ovisi o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).

 

Energetski razredi nestambenih zgrada

 

Energetski
razred

QH,nd,rel – relativna vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje u %

A+

≤ 15

A

≤ 25

B

≤ 50

C

≤ 100

D

≤ 150

E

≤ 200

F

≤ 250

G

> 250

 

Energetski razred nestambene zgrade ovisi o relativnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje izraženoj u %.

 

Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?

 

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

 

Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

 

A. stambene zgrade:

 

 • s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
 • sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.
 • uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,
 • školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
 • bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,
 • hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
 • sportske građevine,
 • zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
 • druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),
 • Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:
 • Zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje,
 • Zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda,
 • Zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m2,
 • Industrijske zgrade, radionice, nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama,
 • Izdavanje uporabne dozvole, ako je zahtjev podnesen radi izdavanja:

 

B.1. nestambene zgrade:

 

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

 

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

 

-     Uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.,

 

-     Uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.,

 

-     Uporabne dozvole za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi , odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi,

 

-     Uporabne dozvole za građevinu koju je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja,

 

-     Uporabne dozvole za građevinu čiji je akt za građenje uništen.

 

Koji su rokovi do kojih zgrade moraju imati energetski certifikat?

 

Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

 

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.

 

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

 

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene:

 

 • korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.
 • korisne površine veće od 500 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.
 • korisne površine veće od 250 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2015.
 • pripremne radnje,
 • prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradama koji su nužni za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade,
 • provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi,
 • analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine,
 • prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevina odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom povratnog perioda povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera,
 • izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine odnosno energetskih svojstava zgrade.
 • način gospodarenja energijom u građevini,
 • toplinske karakteristike vanjske ovojnice,
 • sustav grijanja,
 • sustav hlađenja,
 • sustav ventilacije i klimatizacije,
 • sustav za pripremu potrošne tople vode,
 • sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije,
 • sustav električne rasvjete,
 • specifične podsustave (komprimirani zrak, elektromotorni pogoni i dr.),
 • sustav opskrbe vodom,
 • sustav mjerenja, regulacije i upravljanja,
 • alternativne sustave za opskrbu energijom.

 

Tko provodi energetsko certificiranje?

 

Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13).

 

Registar fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na web stranici Ministarstva:

http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.html

Na koji se način provodi energetsko certificiranje?

Energetski certifikat za zgradu izdaje ovlaštena osoba na temelju provedenog energetskog pregleda zgrade. Energetski pregled zgrade provode ovlaštene osobe svaka u dijelu svoje struke na temelju metodologije provođenja energetskog pregleda građevina (skupa radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda građevina koja sadrži i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada).

Energetski pregled građevine sadrži naročito:

 • pripremne radnje,
 • prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradama koji su nužni za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade,
 • provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi,
 • analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine,
 • prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevina odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom povratnog perioda povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera,
 • izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine odnosno energetskih svojstava zgrade.
 • način gospodarenja energijom u građevini,
 • toplinske karakteristike vanjske ovojnice,
 • sustav grijanja,
 • sustav hlađenja,
 • sustav ventilacije i klimatizacije,
 • sustav za pripremu potrošne tople vode,
 • sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije,
 • sustav električne rasvjete,
 • specifične podsustave (komprimirani zrak, elektromotorni pogoni i dr.),
 • sustav opskrbe vodom,
 • sustav mjerenja, regulacije i upravljanja,
 • alternativne sustave za opskrbu energijom.

U postupku provođenja energetskog pregleda građevine provode se analize koje se odnose na:

Energetsko certificiranje nove zgrade obvezno uključuje proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se temeljem podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Energetsko certificiranje postojeće zgrade obvezno uključuje energetski pregled građevine, proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.