Energetska obnova

Što je to energetska obnova?

Pod pojmom 'energetska obnova' podrazumijeva se između ostaloga povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije te zamjena ili unaprjeđenje sustava grijanja. Također, u obnovu je moguće uključiti i mjere korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbu unutarnje rasvjete kao i implementaciju sustava za centralno upravljanje sustavom grijanja i hlađenja.

Što je vanjska ovojnica zgrade?

Pod pojmom 'vanjska ovojnica zgrade' podrazumijeva se fasada zgrade, ali i svi ostali dijelovi zgrade koji graniče s negrijanim prostorom (npr. krov).

Kome je namijenjen program energetske obnove obiteljskih kuća?

Program energetske obnove obiteljskih kuća odnosi se na postojeće kuće koje služe za stanovanje i sagrađene su legalno. Pod pojmom 'obiteljska kuća' smatra se zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto površine namijenjeno za stanovanje te ima najviše dvije stambene jedinice, izgrađena na zasebnoj građevinskoj čestici i građevinske bruto površine manje ili jednake 400 m2. Obiteljske i dvojne kuće predstavljaju oko 65% ukupnog stambenog fonda Republike Hrvatske.

Koji su ciljevi programa energetske obnove?

Program je fokusiran na unaprjeđenje energetskih svojstava a mjere se mogu grupirati u tri grupe:

 • poticanje obnove vanjske ovojnice (povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjena prozora),
 • poticanje zamjene sustava grijanja (zamjena postojećih sustava grijanja koji koriste električnu energiju ili fosilna goriva novim sustavima s kondenzacijskim plinskim bojlerima) te
 • poticanje korištenja OIE (ugradnja sunčanih toplinskih kolektora, ugradnja dizalica topline te ugradnja malih peći na biomasu).

Što postižem energetskom obnovom?

Energetskom obnovom građani mogu uštedjeti od 30 do 60% na režijama te povećati udobnost stanovanja.

Koji su kriteriji pri odabiru projekata za sufinanciranje?

Prednost pri odabiru obiteljskih kuća ostvaruju kuće lošijih energetskih svojstava tj. one kuće koje će provođenjem programa povećanja energetske učinkovitosti ostvariti najveće uštede. Po pitanju vanjskih zidova prednost imaju obiteljske kuće koje imaju manju debljinu sloja fasadne toplinske zaštite. Za vanjsku stolariju najviše bodova dobiva kuća čija stolarija ima jednostruko staklo, nešto manje bodova dobiva se za vanjsku stolariju s dvostrukim staklom a najmanje bodova za stolariju s dvostrukim izo staklom s metalnom folijom. Kod opreme za grijanje prostora i/ili potrošne vode prednost se daje prema energentu koji se koristi na način da najviše bodova ostvaruju obiteljske kuće koje u te svrhe koriste isključivo električnu energiju. Nešto manje bodova dobiva se za kuće u kojima se kao energent koristi lož ulje a najmanje bodova kuće koje koriste ukapljeni naftni plin, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja, biomasu (drvna sječka, peleti, briketi, cjepanice i ostali drveni ostatci) te geotermalne dizalice topline ili drugi obnovljivi izvor energije.

Zbog čega se Program energetske obnove obiteljskih kuća ne odnosi i na nove kuće u izgradnji?

Program energetske obnove obiteljskih kuća odnosi se na postojeće kuće koje služe za stanovanje. Postojeće su kuće one koje su legalno sagrađene ili legalizirane a dokaz da se kuća koristi za stanovanje je potvrda o prebivalištu.

Nadležne službe Ministarstva razmatraju mogućnost uvođenja posebnog poticajnog programa za kuće u izgradnji. Ali s obzirom da su današnji standardi gradnje energetski učinkovitiji u odnosu na prijašnje standarde, prioritetno se pristupilo rješavanju problema obiteljskih kuća kod kojih je slabija energetska učinkovitost.

Lokalna i županijska samouprava slobodne su kreirati i provoditi i dodatno programe, neovisno o državnoj razini, pa se možete eventualno raspitati o postojanju nekih posebnih programa u njihovoj samostalnoj organizaciji i provedbi.

Imam li pravo na povrat dijela uloženih sredstava ako sam već obnovio fasadu vlastitim sredstvima?

Pravo na subvenciju dijela investicije u energetsku učinkovitost obiteljske kuće prema Programu ostvaruje se preko natječaja i to za radove koji se namjeravaju izvesti. Subvencija se ne može ostvariti mimo natječaja i za radove koji su izvedeni prije nego što je prijava na natječaj prihvaćena.

Trebam li imati energetski certifikat prilikom prijave na natječaj?

Ne.

Mogu li sudjelovati u programu ako sam već započeo izradu fasade?

Ne.

Kome je namijenjen program energetske obnove višestambenih zgrada?

Program energetske obnove višestambenih zgrada odnosi se na postojeće zgrade koje su sagrađene legalno. Pod pojmom 'višestambena zgrada' smatra se svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% brutto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000,129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009 i 143/2012). Upravitelj zgrade i predstavnik vlasnika za energetsku obnovu svojih zgrada moraju dobiti pisanu suglasnost ostalih suvlasnika. Višestambene zgrade čine oko 35% ukupnog stambenog fonda Republike Hrvatske NN 152/2014.

Živim u višestambenoj zgradi. Kako mogu ostvariti sufinanciranje energetske obnove?

Do sredstava se dolazi prijavom na javne pozive i natječaj Fonda putem tvrtke koja je službeni upravitelj zgrade.

 • Proučite tekst javnog poziva/ natječaja i isplanirajte projekt
 • U suradnji s upraviteljem zgrade pripremite potrebnu dokumentaciju
 • Dokumentaciju pošaljite do navedenog roka prijave
 • S Fondom se potpisuje Ugovor o sufinanciranju, nakon čega počinju radovi
 • Subvenciju Upravitelj temeljem ugovora/vaučera isplaćuje ovlaštenom izvođaču radova, a suvlasnici mu plaćaju samo preostali iznos ukupne vrijednosti

Tko odlučuje o tome hoće li neka višestambena zgrada započeti proces energetske obnove?

Odluku o energetskoj obnovi zgrada donose suvlasnici temeljem natpolovične većine.

Koje radove na višestambenim zgradama je moguće sufinancirati?

Grupe radova koje se sufinanciraju:

 • Toplinska zaštita elemenata vanjske ovojnice (obavezna mjera): vanjskog zida, stropa prema negrijanom tavanu, krova, poda prema negrijanom podrumu/garaži te ukopanih dijelova ovojnice, zamjena vanjske stolarije
 • Centralni sustavi grijanja i potrošnje vode: kotlovi (kondenzacijski, na drvnu sječku/pelete i pirolitički), dizalice topline A klase, kolektorsko polje ili geosonde, sunčani toplinski kolektori, spremnik ogrjevne tople vode, toplinski razvod s ogrjevnim tijelima, oprema i pribor za spajanje te ugradnja (opravdani troškovi su zajednički dijelovi toplinskog razvoda)
 • Sustav fotonaponskih kolektora (samostalni/off-grid)
 • Unutarnja rasvjeta zajedničkih prostora s minimalnom efikasnosti 60 lm/W koja mora biti barem 20% učinkovitija te sustav regulacije osvijetljenosti, uz ostalu opremu

Može li se energetska obnova provoditi i na zgradama pod zaštitom?

Može. No, ako je vaša kuća zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi unutar zone kulturno-povijesne cjeline potrebne su vam dodatne dozvole za obavljanje radova.

Povijesne građevine, kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline i krajolici, zahvaljujući sačuvanim spomeničkim svojstvima i prepoznatim na temelju stručnog vrednovanja, zaštićeni su kao nepokretna kulturna dobra Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ako je i vaša kuća pod posebnom zaštitom, nalazi se u Registru kulturnih dobara.

Ako je vaša kuća zaštićeno kulturno dobro ili je smještena unutar zone kulturno-povijesne cjeline, prije početka građevinskih radova ili popravaka koji bi mogli promijeniti cjelovitost i karakter povijesne građevine, trebate prikupiti odobrenja od nadležnog konzervatorskog odjela.

U fazi planiranja radova na povijesnoj kući konzervatori izdaju posebne uvijete zaštite kulturnog dobra na temelju kojih projektant radi glavni projekt obnove. Tek kada konzervatori daju potvrdu glavnog projekta, radovi mogu započeti.

Radove na kulturnom dobru smije projektirati i izvoditi tvrtka s dopuštenjem za rad na kulturnim dobrima i osobe s adekvatnim zvanjima u struci.